Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De lekkerste karamel vind je bij CaramelZ. Op markten en evenementen, in winkels en natuurlijk in de webshop. 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Verrekte HemelZ te Arnhem.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verrekte HemelZ zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verrekte HemelZ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verrekte HemelZ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verrekte HemelZ door middel van een bevestigingsemail of brief. Verrekte HemelZ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verrekte HemelZ dit gemotiveerd met de reden waarom aan u mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Producten worden op ambachtelijke wijze vervaardigd en kunnen daarom afwijken van de op de website getoonde foto. Het kan helaas soms voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad of niet leverbaar is. Wij zullen u hiervan direct per e-mail op de hoogte stellen en een indicatie van de vertraging geven of u een alternatief artikel aanbieden dat direct voorradig is. Verrekte HemelZ heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website CaramelZ.nl te wijzigen.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
Verrekte HemelZ zal de prijs na het tot stand komen van de overeenkomst niet verhogen tenzij dit op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is of als dit noodzakelijk is tengevolge van gestegen grondstofprijzen. In dit geval heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen. Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele overige kosten. Op het moment dat u een bestelling plaatst, ziet u het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten, handelingskosten en BTW. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, uiterlijk 30 dagen na datum van de bevestigingsemail of brief, of online met Ideal. Een bestelling wordt als betaald zijnde beschouwd wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op IBAN:

NL91 INGB 0006441316 ten name van Verrekte HemelZ te Arnhem. Na ontvangst van uw betaling zullen wij de artikelen aan u opsturen. Is uw betaling na deze 30 dagen niet ontvangen, dan gaan de bestelde artikelen weer terug in de verkoop.

Artikel 4: Recht van terugzending
Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst met Verrekte HemelZ te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien u van uw bovenvermelde bevoegdheid gebruik wilt maken verzoeken wij u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Verrekte HemelZ te melden. U dient het product ongeopend onmiddellijk terug te sturen naar Verrekte HemelZ in de originele verpakking waarin u het product hebt ontvangen met bijsluiting van de meegezonden pakbon of factuur. De kosten van en het risico voor het retour zenden zijn voor uw rekening. De betaling die u hebt verricht tijdens of na het plaatsen van uw bestelling en die u door terugzending wilt herroepen zal Verrekte HemelZ binnen 30 dagen na ontvangst van het door u geretourneerde product aan u terugbetalen met uitzondering van de handelingskosten van € 6,50. Verrekte HemelZ behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product door uw schuld (anders dan die van Verrekte HemelZ) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Verrekte HemelZ schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of aan de andere kant voor uw rekening komt, zal Verrekte HemelZ u hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Verrekte HemelZ heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 5: Levering
Verrekte HemelZ levert de bestelde producten onder normale omstandigheden en na betaling binnen een termijn van 14 werkdagen of eerder. Dit is afhankelijk van het op voorraad zijn van het bestelde artikel. De in de bevestigingsemail of brief vermelde leveringstijd geld als indicatie en niet als exacte leveringstermijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Verrekte HemelZ maakt gebruik van de diensten van PostNL en zal de door u bestelde producten zorgvuldig verpakken. U dient bij binnenkomst van uw bestelling het product te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken. Indien er gebreken worden geconstateerd dient u dit binnen 24 uur schriftelijk aan ons te melden. Per bestelling wordt een bedrag in rekening gebracht voor verzend- en handelingskosten. Wij hebben geen winkel, maar wilt u de bestelling zelf op komen halen is dat geen probleem, de bestelling dient dan wel vooraf betaald te zijn of ter plekke betaal te worden en u betaalt dan uiteraard geen verzendkosten. Wij verzoeken u, ons vooraf telefonisch hiervan op de hoogte te stellen zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken.

Artikel 6: Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verrekte HemelZ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verrekte HemelZ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Verrekte HemelZ is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.